rwarwarwawrwarwar

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวทานได้หรือไม่

ผู้ป่วยบางโรคเช่นมะเร็ง จะมีความต้องการโปรตีนสูงขึ้น แต่เนื่องจากผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัวแต่ละท่าน มีสุขภาพและอาการป่วยแตกต่างกันออกไป […]

Read More…